ZALOGUJ 0,00 zł 0

Regulamin Sklepu Internetowego szczepanowka.pl

Sklep internetowy znajdujący się pod adresem URL: www.szczepanowka.pl prowadzony jest przez: Elżbietę Buła prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Gospodarstwo Ogrodnicze Szczepanówka Elżbieta Buła Miejscowość:  Kolonia Świdnik Mały 28 A, 20-258,Lublin, NIP 713-175-12-94.
Dane kontaktowe Sklepu Internetowego www.szczepanowka.pl to:
telefon: 663728003, adres poczty elektronicznej e-mail: info@szczepanowka.pl. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży prowadzony przez wyżej wskazanego przedsiębiorcę Kolonia Świdnik Mały 28 A, 20-258 Lublin.

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem URL: www. szczepanowka.pl i stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 Ustawy  z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Każdy użytkownik serwisu może uzyskać dostęp Regulaminu w każdym czasie bezpośrednio pod adresem www. szczepanowka.pl, a także odtwarzać go i utrwalać za pomocą systemu teleinformatycznego. Regulamin określa w szczególności:
    a.    Zasady rejestracji w serwisie,
    b.    Zasady zawierania umów i ich realizacji,
    c.    Zasady rozpatrywania reklamacji ,
    d.    Uprawnienia Klienta będącego Konsumentem,
    e.    Uprawnienia Klienta nie będącego Konsumentem.

Każda osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności osoba dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym, powinna stosować indywidualne środki zabezpieczeń przed szkodliwym oprogramowaniem i ingerencją osób trzecich. Zaleca się korzystanie przynajmniej z aktualnego oprogramowania operacyjnego, a także z oprogramowania typu antywirus oraz firewall, co może zredukować zagrożenia związane z utratą swoich danych bądź środków finansowych.

Zakazane jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego przez jego użytkowników do dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

Informacje handlowe, w szczególności prezentacja produktów z podaniem ceny nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, stanowiąc zaproszenie do składania ofert.

Rejestracja w Sklepie Internetowym nie oznacza złożenia zamówienia na jakikolwiek produkt.

§ 1. DEFINICJE

Pod pojęciami użytymi w niniejszym regulaminie należy rozumieć:
1.    Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność prawną, która nabywa Towary oraz ewentualnie usługi od Sprzedającego,
2.    Sprzedawca – Elżbieta Buła prowadzący działalność gospodarczą Gospodarstwo Ogrodnicze Szczepanówka Elżbieta Buła Miejscowość: Kolonia Świdnik Mały 28 A, 20-258, Lublin NIP: 713-175-12-94
3.    Strony umowy – Klient i Sprzedawca,
4.    Umowa - umowa zawierana na odległość bez jednoczesnej obecności Stron, z użyciem niniejszego Sklepu Internetowego.
5.    Towar – produkty sprzedawane przez Sprzedawcę w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
6.    Sklep Internetowy – portal internetowy znajdujący się pod adresem URL: www.szczepanowka.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Sprzedawcy oświadczenie woli o nabyciu Towaru, z oznaczeniem Towaru, jego ceny oraz ilości, z uwzględnieniem ewentualnych kosztów dostawy.
7.    Konto – elektroniczny formularz użytkownika – Klienta, w którym podaje on dane osobowe służące identyfikacji go w umowie sprzedaży.
8.    Koszyk – elektroniczny formularz zamówienia zamieszczony w Sklepie Internetowym, służący do złożenia zamówienia nabycia Towaru, pokazujący Towary i usługi które chce nabyć Klient wraz z ich ceną jednostkową jak i ceną globalną.  
9.    Cena – cena podana w złotych, która uwzględnia podatek od towarów i usług, także wynagrodzenie za dostawę Towarów bezpośrednio do miejsca wskazanego przez Klienta, które to wynagrodzenie jest wyraźnie podane Klientowi.
10.    Usługi świadczone drogą elektroniczną – w rozumieniu niniejszego regulaminu są to Konto oraz Koszyk.

§ 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.    Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest:    
    a.    spełnienie wymagań technicznych w zakresie sprzętu i oprogramowania,
    b.    założenie Konta,
    c.    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
    d.    akceptacja regulaminu,
2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy Klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego w całości lub części, oraz do odmowy zawarcia z tymże Klientem umowy w przypadku w którym:
    a.    podaje on nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe,
    b.    narusza inne postanowienia niniejszego regulaminu, w szczególności zawarte w pkt 3. niniejszego paragrafu.
3.    Klient zobowiązany jest do użytkowania Sklepu Internetowego zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności do:
    a.    Niepodejmowania jakichkolwiek działań służących zakłóceniu funkcjonowania Sklepu Internetowego, bądź służących uniemożliwieniu lub utrudnieniu w korzystaniu z serwisu internetowego przez innych użytkowników, w tym Klientów,
    b.    niewykorzystywania lub niepodejmowania prób wykorzystania Sklepu Internetowego do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


§ 3. REJESTRACJA

1.    Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego i zawierania z jego użyciem umów, jest założenie konta w Sklepie Internetowym.
2.    Założenie konta polega na podaniu wymaganych w formularzu Konta znajdującego się pod adresem URL: www.szczepanowka.pl przynajmniej tych danych osobowych, które oznaczone zostały jako obowiązkowe, służących zawarciu umowy. Klient nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim swojego Konta.
3.    W przypadku w którym użytkownika, w tym Klienta pozbawiono prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym zlikwidowano jego Konto, nie jest możliwe założenie drugiego konta bez zgody Sprzedawcy.

§ 4. ZAWARCIE UMOWY

1.    Rozpoczęcie procedury zamówienia Towarów i/lub usług następuje po zalogowaniu się na swoim Koncie przez Użytkownika i użyciu formularza Koszyka do dokonania wyboru Towaru i ewentualnego zamówienia usług.
2.    Klient uprawniony jest do modyfikacji zawartości Koszyka do chwili złożenia zamówienia. Klient wybierze Towary, ich ilość, sposób płatności oraz sposób odbioru. Po zakończeniu selekcji Towarów i usług, Klient będzie mógł przejrzeć formularz zamówienia zawierający:
    a.    wykaz nabywanych produktów oraz ewentualnych usług,
    b.    wyraźne podaną cenę towarów i dodatkowych usług, w tym dostawy,
    c.    łączną cenę wraz z podatkami,
    d.    sposób płatności,
    e.    sposób i przewidywany termin dostarczenia mu Towarów i wykonania usług.
3.    Złożenie zamówienia musi być poprzedzone złożeniem oświadczenia:
    a.    o akceptacji Regulaminu.
4.    Chwilą złożenia zamówienia jest naciśnięcie przycisku ,,Zamówienie z obowiązkiem zapłaty’’, znajdującego się w odpowiednim formularzu – Klient zobowiązany jest potwierdzić treść swojego zamówienia.
5.    Klient otrzyma na wskazany przez siebie (w formularzu Konta) adres poczty elektronicznej potwierdzenie zamówienia zawierające istotne postanowienia umowy sprzedaży. Chwila otrzymania listu elektronicznego o którym mowa w zdaniu poprzednim jest chwilą zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
6.    Utrwalenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej zamówienia, oraz dołączenie do przesłanego Towaru dokumentu potwierdzającego treść zamówienia – nazwę towaru jego liczbę cenę jednostkową i zbiorczą. Treść niniejszego regulaminu kształtującego prawa i obowiązki stron będzie dostępny  pod adresem www. szczepanowka.pl , a hyperlink odwołujący się do niniejszego regulaminu będzie znajdował się w liście elektronicznym o którym mowa w ust. 5.
7.    Dostawa nabytego Towaru jest odpłatna i następuje na koszt Kupującego, drogą przesyłki kurierskiej w terminie do 3 dni roboczych. Z wyłączeniem wypadku opisanego w ust. 8 §4 oraz ust 8 § 4 regulaminu. W przypadku odbioru osobistego odbiór Towaru możliwy jest w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia, po uprzednim umówieniu się w tym zakresie ze Sprzedawcą. Odbiór osobisty jest nieodpłatny.
8.    Klient zobowiązany jest do zweryfikowania opakowania przesyłki, w szczególności sposobu opakowania, pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub naruszeń zarówno samego opakowania jak i Towaru.
9.    W przypadku odbioru osobistego, wydanie towaru nastąpi w lokalu Sprzedawcy Kolonia Świdnik Mały 28 A, 20-258, Lublin. Klient zobowiązany jest dysponować dowodem tożsamości w celu zweryfikowania czy był on stroną umowy, a także numerem zamówienia. Odbiór osobisty jest możliwy po uprzednim powiadomieniu Klienta o możliwości odbioru przez Sprzedawcę.

§ 5. CENA I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1.    Wszelkie ceny Towarów i usług podane w Sklepie Internetowym, zawierają podatek od towarów i usług. W przypadku w którym Klient wybrał sposób odbioru Towaru – przesyłka kurierska, cena towaru będzie powiększona o wynagrodzenie za dostawę za pośrednictwem kuriera, stosownie do rodzaju przesyłki, wartości zamówienia i miejsca w które towar ma być doręczony, na co Klient wyraźnie musi wyrazić zgodę.
2.    Klient może uiścić cenę za towar:            
    a.    przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku: 57 8689 0007 8000 6721 3000 0010, Bank Spółdzielczy w Piaskach,
    b.    drogą płatności elektronicznej przelewy24.pl ,
    c.    gotówką – w chwili odbioru osobistego w przypadku przesyłki kurierskiej,
3.    Sprzedawca zastrzega sobie wstrzymanie się z wysyłką Towaru do chwili zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy całości należnej zapłaty.
4.    W przypadku w którym Klient życzy sobie otrzymać fakturę VAT, w Serwisie Internetowym zobowiązany jest do podania  danych  niezbędnych dla wystawienia tego dokumentu, oraz zaznaczenia odpowiedniej opcji, ze wskazaniem rodzaju faktury (tradycyjna lub elektroniczna – w drugim przypadku należy wskazać adres poczty elektronicznej dla doręczenia faktury).
5.    Niezależnie od powyższego Klient jest uprawniony do żądania faktury w terminach i na zasadach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.    Założenie Konta w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z zawarciem umowy o przetwarzanie danych osobowych na zasadach przewidzianych przepisami prawa i niniejszym paragrafem. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Sprzedawca.
2.    Sprzedawca będzie przetwarzał te dane osobowe Klienta które zostały podane przez niego na etapie zakładania Konta w Sklepie Internetowym oraz składania zamówienia.
3.    Powierzone przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu i w zakresie niezbędnym dla wykonania umów zawieranych pomiędzy Stronami za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym umów sprzedaży i świadczenia usług.
4.    Sprzedawca uprawniony jest do powierzenia przetwarzania danych osobowych Klienta podmiotom trzecim, w przypadku gdy jest to niezbędne dla wykonania umowy zawartej z Klientem, w szczególności podmiotowi który dostarcza nabyty Towar Klientowi (np. przedsiębiorstwa kurierskie).
5.    Klient podaje swoje dane dobrowolnie. Klient uprawniony jest do dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, zmiany, usunięcia oraz do żądania zaprzestania ich przetwarzania.

§ 7. PROCEDURA REKLAMACYJNA WŁAŚCIWA DLA KONSUMENTÓW

1.    Niniejszy Paragraf reguluje procedurę reklamacyjną właściwą dla Konsumentów.
2.    Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar bez wad. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego z tytułu wad fizycznych lub prawnych rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego o rękojmi, oraz w oparciu o inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
3.    Reklamacje mogą być w szczególności składane drogą:    
    a.    poczty elektronicznej na adres e-mail: info@szczepanowka.pl
    b.    poczty tradycyjnej na adres: Elżbieta Buła prowadzący działalność gospodarczą Gospodarstwo Ogrodnicze Szczepanówka Elżbieta Buła Kolonia Świdnik Mały 28A, 20-258 Lublin.
4.    Wyżej wskazana droga składania reklamacji to jedynie sugestia mająca służyć komfortowi osoby składającej reklamację, dopuszczalne jest złożenie reklamacji inną drogą.
5.    Prosimy o oznaczenie w reklamacji informacji o nieprawidłowościach (ich opisu, daty wystąpienia), swoich danych kontaktowych, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Wskazany sposób złożenia reklamacji ma jedynie charakter instrukcyjny, mający na celu skuteczne i szybkie rozpatrzenie reklamacji, która będzie skuteczna i zostanie rozpoznana bez względu na sposób jej złożenia.
6.    Sprzedawca zajmie stanowisko względem reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, brak reakcji Sprzedawcy oznacza uznanie reklamacji.
7.    Reklamacja rozpatrywana jest przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
8.    Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na własny koszt dostarczyć Produkt wadliwy na adres Elżbieta Buła prowadzący działalność gospodarczą Gospodarstwo Ogrodnicze Szczepanówka Elżbieta Buła, Miejscowość Kolonia Świdnik Mały 28A, 20-258 Lublin.
9.    Klient jest również uprawniony do zgłoszenia reklamacji dotyczących świadczenia usług elektronicznych, reklamacje takie rozpatrywane są  w oparciu o § 8.

§ 8. PROCEDURA REKLAMACYJNA WŁAŚCIWA DLA ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.    Użytkownicy Sklepu Internetowego są uprawnieni do zgłoszenia reklamacji  na podstawie niniejszego paragrafu, w przypadkach związanych ze świadczeniem usług elektronicznych przez Sprzedawcę, oraz wszelkie inne reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego (za wyłączeniem jednak reklamacji Towarów i usług składanych w oparciu o procedurę w § 7).
2.    Reklamacje mogą być w szczególności składane drogą:
    a.    poczty elektronicznej na adres e-mail: info@szczepanowka.pl
     b.    poczty tradycyjnej na adres: Elżbieta Buła prowadzący działalność gospodarczą Gospodarstwo Ogrodnicze Szczepanówka Elżbieta Buła, Kolonia Świdnik Mały 28A, 20-258 Lublin.
3.    Dopuszczalne jest złożenie reklamacji inną drogą.
4.    Prosimy o oznaczenie w reklamacji informacji o nieprawidłowościach (ich opisu, daty wystąpienia), swoich danych kontaktowych, ewentualnego żądania. Wskazany sposób złożenia reklamacji ma jedynie charakter instrukcyjny, mający na celu skuteczne i szybkie rozpatrzenie reklamacji, która zostanie jednak rozpoznana bez względu na sposób jej złożenia.
5.    Sprzedawca zajmie stanowisko względem reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.    Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeks cywilny, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2.    Prawo odstąpienia realizowane jest w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres korespondencyjny Elżbieta Buła prowadzący działalność gospodarczą Gospodarstwo Ogrodnicze Szczepanówka Elżbieta Buła Kolonia Świdnik Mały 28A, 20-258 Lublin,  lub drogą poczty elektronicznej na adres: info@szczepanowka.pl . Formularz odstąpienia wraz z pouczeniem stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3.    Zwrot zakupionego produktu należy dostarczyć do lokalu Sprzedawcy mieszczącego się przy ulicy Kolonia Świdnik Mały 28A, 20-258 Lublin bez ponoszenia kosztów przez Klienta, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie po odstąpieniu od umowy, najpóźniej w terminie 14 dni, od złożenia oświadczenia.
4.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:
    a.    o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
    b.    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
    c.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    d.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
    e.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    f.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    g.    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
    h.    w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
    i.    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    j.    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
    k.    zawartej w drodze aukcji publicznej;
    l.    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
    m.    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Klienta o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5.    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (Towaru) będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (Towaru).
6.    Klient zwracając Towar powinien go opakować w taki sposób aby zapewnić brak uszkodzeń w trakcie jego transportowania.
7.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą, a to co strony wzajemnie sobie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
8.    Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (Towaru).
9.    Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10.    Sprzedawca, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy (Towaru) z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11.    Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy (Towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 10. REGULACJE SZCZEGÓLNE KSZTAŁTUJĄCE UMOWĘ POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A KLIENTEM, KTÓRY NIE JEST KONSUMENTEM

1.     Niniejszy paragraf Regulaminu reguluje treść umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w przypadku w którym Klient nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, zastępując odpowiednie regulacje zawarte w pozostałej części Regulaminu, lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego – jeśli przepisy te dopuszczają swobodną regulację dokonana przez strony umowy. Nie wyłącza się przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.
2.    Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń.
3.    Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, i domagać się dokonania przedpłaty (w całości lub w części), bez względu na wybrany przez Klienta sposób zapłaty.
4.    Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta wszelkie korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
5.    Na Kliencie ciąży obowiązek zbadania przesyłki w sposób i w czasie przyjętym przy przesyłkach tego rodzaju. Jeśli w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, Klient ma obowiązek podjąć czynności niezbędne dla ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6.    Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta zostaje wyłączona. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia rzeczywiście zapłaconego przez Klienta Sprzedawcy z tytułu sprzedaży Towaru lub świadczenia usług, nie może jednak przekroczyć kwoty 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące).
7.    Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§ 11. MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1.    Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje na ten temat uzyskać można w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, a także w siedzibach oraz ewentualnie na stronach internetowych organizacji społecznych do których zadań należy ochrona konsumentów. Informacje przydatne Klientowi –konsumentowi w korzystaniu z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, uzyskać można między innymi na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
    a.    http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
    b.    http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
2.    Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z przykładowych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez:
    a.    zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między Klientem, a Sprzedawcą, w oparciu o art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm. dalej: Ustawa o Inspekcji Handlowej).
    b.    zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, wskazanego w art. 37 Ustawy o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży,
    c.    zwrócenie się o pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw konsumenckich, np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich: http://www.konsumenci.org/
3.    Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określony został w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dn. 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Wszelkie ewentualne spory wynikłe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sądy właściwe zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
2.    W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, oraz wykonania umowy zawartej przez Sprzedawcę z Klientem, Sklep Internetowy przechowuje na dysku twardym urządzenia Klienta, którego używa on do korzystania ze Sklepu niewielkich plików tekstowych umożliwiających identyfikację Klienta przez system Sklepu Sprzedawcy (pliki cookie). Pliki cookie mogą zostać wyłączone przez Klienta, wówczas Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak działania lub nieprawidłowe działanie Sklepu Internetowego.
3.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania danych w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca prowadząc Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki których celem jest zapobieganie pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Elżbieta Buła
prowadzący działalność gospodarczą
Gospodarstwo Ogrodnicze Szczepanówka Elżbieta Buła
Kolonia Świdnik Mały 28A, 20-258 Lublin NIP 713-175-12-94,
adres e-mail: info@szczepanowka.pl
- Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy umowy dostawy następujących rzeczy umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy / o świadczenie następującej usługi
- Data zawarcia umowy/odbioru
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data