ZALOGUJ 0,00 zł 0

Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia danych osobowych na internetowej platformie sprzedażowej www.szczepanowka.pl będącej własnością Elżbieta Buła prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: GOSPODARSTWO OGRODNICZE SZCZEPANÓWKA ELŻBIETA BUŁA Miejscowość: Kolonia Świdnik Mały 28A, 20-258 Lublin, NIP 7131751294.


I.    Definicje

1.1.Ilekroć w treści niniejszego dokumentu mowa jest o:
A.    „Administratorze danych” – należy przez to rozumieć Elżbietę Buła prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: GOSPODARSTWO OGRODNICZE SZCZEPANÓWKA ELŻBIETA BUŁA
NIP 7131751294. 
B.    „Użytkowniku”– należy przez to rozumieć osobę fizyczną o pełnej zdolności do czynności prawnych, prowadzącą lub nieprowadzącą działalności gospodarczej, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jak również fundację lub stowarzyszenie, których cele statutowe przewidują prowadzenie zarobkowej działalności gospodarczej, zarejestrowaną na platformie www.szczepanowka.pl;
C.    „Platformie” – należy przez to rozumieć platformę informatyczną www.szczepanowka.pl umożliwiającą tworzenie sklepów subskrypcyjnych;
D.    „Usłudze” – należy przez to rozumieć odpłatne udostępnianie Użytkownikowi Platformy przez Spółkę w celu prowadzenia przez niego działalności sprzedażowej lub działalności sprzedażowej opartej w oparciu o usługę abonamentową;
E.    Plikach cookies – należy przez to rozumieć niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku Użytkownika, odczytywane podczas logowania się na Platformę oraz pozwalające zapamiętać ustawienia oraz preferencje Użytkownika;
F.    „Regulaminie” – należy przez to rozumieć regulamin Platformy.

II. Dane osobowe Użytkowników.

2.1. Administrator danych przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Administrator danych z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym m.in  takie jak systemy szyfrowania danych. W szczególności Administrator danych zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.
2.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z Administrator Administratorem danych.
2.3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych niezbędnych do realizacji niniejszej umowy skutkuje brakiem jej zawarcia.
2.4. Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
A.    Imię i nazwisko;
B.    Adres zamieszkania/prowadzonej działalności gospodarczej;
C.    Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
D.    Numer telefonu kontaktowego;
E.    Adres poczty elektronicznej.
2.5. Administrator danych przetwarza również dane osobowe osób będących kontrahentami Użytkowników w ramach prowadzonych przez nich sklepów internetowych na Platformie.
2.6.. Użytkownicy zobowiązani są zawrzeć w swoich regulaminach/politykach prywatności informację o przetwarzaniu danych osobowych ich kontrahentów przez Administratora danych.
2.7.Dane podawane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Platformy oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Platformy, a także w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej w wyniku Transakcji w związku ze sprzedażą prowadzoną za pośrednictwem Platformy. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
2.8.. W przypadku uzyskania przez  Administratora danych wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług Platformy niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator danych może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości
2.9. Administrator danych zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Administrator danych danych osobowych innemu administratorowi danych.
2.10. Administrator danych zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych na zasadach określonych Regulaminie. Administrator danych zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku rozwiązania umowy a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec Administrator danych albo dotychczasowym zachowaniem na Platformie naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

III. Polityka cookies.

3.1. Administrator danych stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z platformy www. szczepanowka.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z platformy www.szczepanowka.pl może jednak spowodować pewne utrudnienia.

IV.Postanowienia końcowe.

4.1. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych osobowych Użytkowników poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych.
4.2. Konto Użytkownika jest chronione za pomocą stworzonego przez niego hasła, podanego podczas tworzenia konta na platformie. Hasła nie należy ujawniać osobom trzecim.
4.3. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika hasła do jego konta na Platformie oraz jakiekolwiek wynikające z tego konsekwencje.
4.4 Powyższe zasady zachowania poufności mogą ulec w przyszłości zmianom. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną zawsze poinformowani z wyprzedzeniem.